Conferences, Workshops, Schools

  1. January 21st – 24th, 2024: 7th International Symposium on Frontiers in Materials Science, (FMS 2024), National Yang Ming Chiao Tung University, Hsinchu, Taiwan (invited).
  2. October 6th – 9th, 2023: the 6th International Conference on Molecular Simulation, (ICMS 2023), Boya Lecture Building, National Taiwan University, Taipei, Taiwan (invited).
  3. September 17th – 19th, 2023: Rencontres du Vietnam: The first International Symposium of Nano Life Science: Nano Biotechnology, Biosensor, Computation (NanoBioCoM2023), International Centre for Interdisciplinary Science and Education (ICISE), Quy Nhon City, Binh Dinh province, Vietnam (invited).
  4. August 10th – 13th, 2023: the 4th International Workshop on Advanced Materials and Devices (IWAMD 2023), Thai Nguyen University, Tan Thinh Ward, Thai Nguyen City, Vietnam (invited); Abstract book.
  5. July 31st – August 3rd, 2023: The 48th Vietnam Conference on Theoretical Physics (VCTP-48), Da Nang city, Vietnam (invited); Abstract book.
  6. July 14th, 2023: Workshop: Some contemporary problems in Mathematical Biology, Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM), Hanoi, Vietnam (invited).
  7. May 18th, 2023: Ngày Khoa học công nghệ về chủ đề “Khoa học mở dưới các góc nhìn” theo tinh thần của Unesco về lan tỏa nhận thức về Khoa học mở, Trung tâm Toán và Trung tâm Vật lý quốc tế Unesco – Viện Hàn lâm Khoa học công nghệ Việt nam (VAST) và Quỹ Đổi mới Sáng tạp VinIF (invited).
  8. February 19th – 23th, 2023: The Asia Pacific Association of Theoretical and Computational Chemistry (APATCC-10), International Centre for Interdisciplinary Science and Education (ICISE), Quy Nhon, Vietnam (invited).
  9. August 1st – 4th, 2022: the 47th Vietnam Conference on Theoretical Physics (VCTP-47), Tuy Hoa city, Phu Yen province, Vietnam; Abstract book.
  10. April 14th – 16th, 2022: Hội nghị Quốc tế Thiết kế vật liệu tính toán châu Á lần thứ 12 – The 12th ASIA Computational Materials Design Workshop (ACMD), Trường Đại Học Thủ Dầu Một, Số 6 Trần Văn Ơn, Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương (invited); Abstract book.