Students

Current students

 1. MSc. CÔNG Phương Cao
 2. MSc. LẠI Thị Thu Hiền
 3. MSc. NGUYỄN Hải Lý
 4. MSc. TRẦN Thanh Tuyền
 5. MSc. NGUYỄN Thị Thu Hằng
 6. LÊ Thị Phương Linh, K64TN Sinh học
 7. PHÙNG Anh Tuệ
 8. HOÀNG Hoài Thương, K64QT Vật lý
 9. NGUYỄN Tiến Tạo, K64 Vật lý
 10. NGUYỄN Thị Thu Hiền, K64 Vật lý
 11. TRẦN Duy Nghị, K64 Vật lý
 12. BÙI Minh Trí

Former students

 1. Se Il Lee (Dr)
 2. NGUYỄN Viết Đức (Dr)
 3. VŨ Văn Quyền (MSc)
 4. VŨ Văn Khánh (MSc)
 5. NGUYỄN Thị Trang (MSc)
 6. NGUYỄN Văn Thùy (MSc)
 7. TRẦN Kỳ Thanh (MSc)
 8. LÊ Hoàng Phong (MSc)
 9. Cathy Tran (BSc)
 10. VŨ Thị Hải Yến (BSc)
 11. VŨ Anh Đức (BSc)
 12. ĐỖ Đoàn Phúc (BSc)
 13. VŨ Đình Hồng Phúc (BSc)
 14. NGUYỄN Thiện Tâm (BSc)
 15. MSc. NGUYỄN Thị Hoa (doing PhD in Germany)
 16. MSc. HOÀNG Gia Linh (dong PhD in Germany)
 17. TRẦN Bá Dương (BSc), K63QT Vật lý
 18. PHẠM Phương Oanh (BSc), K63 Vật lý