Main Page

From mscskeylab
Jump to navigation Jump to search

Đây là trang wiki của Phòng thí nghiệm Trọng điểm Khoa học tính toán Đa tỉ lệ cho các Hệ Phức hợp.

Wiki này là nơi ghi chép lại các lưu ý, ví dụ khi chạy Linux scripts, các cài đặt hệ thống, ... các phần mềm Gromacs, Schrodinger, .... chỉ dùng cho các thành viên của Phòng thí nghiệm. Bạn nào cần có thể liên hệ với thầy Nguyễn Thế Toàn (toannt TẠI hus CHẤM edu CHẤM vn) để tạo tài khoản wiki có thể xem và chỉnh sửa, bổ xung wiki này.